Jeugdrecht
Ook binnen de werking van de jeugdrechtbank wordt er, gelet op de coronapandemie, naar gestreefd dat zo weinig mogelijk mensen zich moeten verplaatsen en samenkomen op de rechtbank, doch zonder de noden en zorgen van de jongeren, hun context en de begeleiding buiten kijf te zetten.

Hieronder een kort overzicht teneinde u te informeren over de maatregelen die door de Jeugdrechtbank Turnhout genomen zijn:

Salduz-verhoren

De salduz-verhoren categorie I, II en III (op uitnodiging) die niet strikt noodzakelijk zijn worden uitgesteld naar een latere datum (al minstens tot en met 19 april 2020).

Voor de salduz-verhoren categorie IV (wanneer de minderjarige van zijn vrijheid beroofd is) gelden volgende richtlijnen:
  • Voorafgaand vertrouwelijk overleg: bij voorkeur telefonisch
  • Verhoor zelf: bij voorkeur via videoconference, indien niet mogelijk afstand bewaren conform de richtlijnen van de overheid

Kabinetsbesprekingen:

De kabinetsbesprekingen zullen zoveel als mogelijk uitgesteld worden. De jeugdrechter zal nagaan met de consulent welke besprekingen noodzakelijk en dringend moeten plaatsvinden. De kabinetsbesprekingen die wél zullen plaatsvinden zullen enkel toegankelijk zijn voor de advocaten en uitzonderlijk de hulpverlener.

Openbare zittingen

• VOS-dossier (verontrustende opvoedingssituaties):
Ook de openbare zittingen zijn enkel toegankelijk voor de advocaten en uitzonderlijk de hulpverlener.

Dit betekent dat minderjarigen, ouder dan 12 jaar, niet hoeven te verschijnen. Zij kunnen zich uitzonderlijk laten vertegenwoordigen door hun advocaat, behoudens indien de Jeugdrechtbank daar anders over beslist.

De begeleiders van voorzieningen, pleegzorgbegeleiding,.. hoeven eveneens niet te verschijnen. De Jeugdrechtbank zal zich baseren op hun verslaggeving en de verslaggeving van de sociale dienst.

Ook de pleegouders en de ouders die gedagvaard worden hoeven niet te verschijnen. De ouders zullen vanuit de sociale dienst bevraagd worden of er bepaalde elementen zijn die zij aan de rechtbank willen meedelen en of zij zich al dan niet akkoord kunnen verklaren met een verlenging van de huidige maatregel.

Indien gewenst kunnen de ouders vragen dat er op latere datum een kabinetszitting kan worden belegd om alsnog de verlengde maatregelen te bespreken.

Voor ouders die hun standpunt schriftelijk hebben meegedeeld zal het vonnis worden geacht op tegenspraak te zijn behandeld.

Er zal genoteerd worden in de vonnissen dat U niet aanwezig kon zijn ingevolge de strenge maatregelen tegen het corona-virus. Voor ouders die niet bereikbaar waren zal hun verstek genoteerd worden.

• MOF-dossier (als misdrijf omschreven feit):
De MOF-dossiers worden zoveel als mogelijk uitgesteld. Indien dit omwille van de lopende maatregel niet mogelijk is kan aan partijen verzocht worden schriftelijk hun standpunt mee te delen zodat zij niet dienen te verschijnen.

In zoverre partijen dienen te verschijnen dienen ook hier de minderjarigen niet te verschijnen en zullen zij uitzonderlijk vertegenwoordigd worden door hun advocaat.

Ingeval van een burgerlijke partij, zal ook de burgerlijke partij zich dienen te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Zij kunnen indien zij dit wensen ook hun schadenota schriftelijk overmaken aan de rechtbank zodat zij niet aanwezig dienen te zijn op zitting.

Wat de ouders betreft geldt hier hetzelfde principe als bij de VOS-dossiers. Zij hoeven niet te verschijnen en zullen vanuit de sociale dienst bevraagd worden of er bepaalde elementen zijn die zij aan de rechtbank willen meedelen.

Einde termijn gemeenschapsinstellingen

Om de overbrenging naar de rechtbanken te beperken zal getracht worden indien mogelijk te werken via een telefoonconferentie met de minderjarige. De advocaat van de minderjarige zal vooraf de relevante informatie uit de gemeenschapsinstelling doorgemaild krijgen, waarna hij een telefonisch contact kan hebben met de minderjarige en deze nadien kan vertegenwoordigen. Ook hier geldt de regel dat ouders niet hoeven te verschijnen en dat zij vanuit de sociale dienst bevraagd zullen worden naar eventuele opmerkingen.

Collocatie

Indien mogelijk zal een telefoonconferentie met de minderjarige in kwestie georganiseerd worden.

Subsidiair

Indien bovenstaande maatregelen niet haalbaar of opportuun zijn, zal de gewone werkwijze gevolgd worden, zij het met een zo beperkt mogelijk aanwezigen. Een laatste aandachtspunt om nog mee te delen is dat jeugdrechters en jeugdrechtbanken wettelijk toegestaan zijn om in nood te beslissen omtrent de minderjarigen, zonder hen te hebben gehoord. U behoudt hierbij echter wel al uw rechten en rechtsmiddelen.


Naar overzicht