Familierecht
Het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op elke thuissituatie. Maar wat dan als u een gescheiden ouder bent, op het punt stond te scheiden, uw echtscheidingsprocedure momenteel hangende is voor de rechtbank, u technisch werkloos bent en het onderhoudsgeld niet meer kan betalen,…? Wij helpen u graag door deze moeilijke periode. Aarzel dan ook niet met onze advocaten contact op te nemen.

Wat gebeurt er met de verblijfsregeling van mijn kinderen in tijden van corona?

De verblijfsregeling werd vastgelegd in een akte (E.O.T of onderhandse) of opgelegd door een vonnis van de rechtbank, maar deze regeling houdt naar alle waarschijnlijkheid geen rekening met een onvoorziene situatie zoals corona en de daaraan gekoppelde preventiemaatregelen. Toch moet deze opgelegde of overeengekomen verblijfsregeling verder nageleefd worden, tenzij:

  • u in onderling overleg een afwijkende regeling overeenkomt voor deze periode;
  • één van de ouders, een persoon die bij één van de ouders inwoont of het kind besmet is of symptomen vertoont. De kans op besmetting dient voorkomen te worden zodat het kind bij de ouder blijft (ook indien deze ouder besmet is of symptomen heeft) bij wie het kind het op dat ogenblik is.

Dat de lessen opgeschort zijn, betekent niet dat het vakantie is. De toepasselijke verblijfsregeling is dan ook deze die als gewone verblijfsregeling tijdens het schooljaar werd voorzien. Indien voor de vakantieperiodes een andere regeling werd overeengekomen of opgelegd (bv. voor de Paasvakantie) blijft ook voor de deze periodes de overeengekomen of opgelegde regeling van toepassing. Het niet naleven van de verblijfsregeling is strafbaar. Indien uw ex-partner zich toch niet houdt aan de opgelegde regeling, kan dan ook worden overwogen om klacht neer te leggen bij de politiediensten of om de rechtbank te vatten bij hoogdringendheid. Wij staan steeds klaar om u op weg te helpen.

De vader of moeder van mijn kinderen woont over de grens, betreft dit een noodzakelijke verplaatsing in tijden van corona?

De wissels die plaatsvinden in het kader van de verblijfsregeling, betreffen noodzakelijke verplaatsingen die zijn toegelaten. Dit geldt ook voor verplaatsingen over de grens, bv. wanneer de andere ouder in Nederland woont. Teneinde misverstanden bij controles door de politiediensten te voorkomen, is het aangewezen dat u een kopie van het vonnis of de akte waarin de verblijfsregeling werd vastgelegd bij zich heeft.

Ik kan door de coronacrisis het onderhoudsgeld niet meer betalen, wat nu?

De huidige crisis op zich ontheft u niet van uw verplichting tot het betalen van een onderhoudsgeld (noch onderhoudsgeld na echtscheiding, noch onderhoudsgeld m.b.t. de kinderen). De regeling zoals opgelegd bij vonnis of overeengekomen in een akte (EOT of onderhandse) moet dus wordennageleefd, zelfs in de hypothese dat Uutijdelijk werkloos bent ingevolge overmacht of om economische motieven. Indien de crisis echter een aanzienlijke terugval in uw inkomsten veroorzaakt, zou kunnen overwogen worden om de Familierechtbank te vatten. De Familierechtbank is bevoegd om de opgelegde of overeengekomen (volgens de modaliteiten van de overeenkomst) onderhoudsverplichtingen te herleiden in geval er zich gewijzigde omstandigheden, buiten uw wil, voordoen die een herziening rechtvaardigen. Indien het gaat om kinderalimentatie primeert steeds “het belang van het kind”. Neem contact met ons op, indien u een procedure wenst te starten.

Kan ik nog een zaak starten voor de Familierechtbank en wat gebeurt er met mijn zaak die hangende is?

Als algemene regel geldt dat nieuwe zaken pas vastgesteld worden op een zitting na 19 april 2020, tenzij de rechtbank van oordeel is dat de zaak dringend is. Is uw zaak dringend, twijfelt u of heeft u verdere vragen, of heeft u verdere informatie nodig: wij staan voor u klaar.

Procedures bij hoogdringend

De Familierechtbank kan gevat worden (procedure in kort geding) wanneer de situatie dermate dringend is dat onmiddellijke tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is. U dient in deze hypothese wel het bewijs te leveren van de “hoogdringendheid” en van het feit dat U de andere ouder heb aangemaand (aangetekend schrijven van Uzelf of een advocaat) de opgelegde/overeengekomen regelingen na te leven.

Gewone “spoedeisende” procedures

De Familierechtbank probeert spoedeisende zaken ook in deze coronatijden binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen: de verblijfsregeling van de kinderen, het onderhoudsgeld, vorderingen m.b.t. afzonderlijke woonst,… worden geacht spoedeisend te zijn.

Echtscheidingsprocedure

Huwelijksproblemen zijn van alle tijden… Wij begrijpen dat de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen van telewerken in combinatie met de opvang van de kinderen extra druk op de relatie met uw partner kan uitoefenen. Indien nodig kan de Familierechtbank op korte termijn gevat worden en kunnen er reeds voorlopige maatregelen genomen worden over bv. afzonderlijke woonst, tijdelijk huisverbod,… maar ook de echtscheidingsprocedure op zich kan reeds aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank.

Mag ik aanwezig zijn op de zitting die voor 19 april 2020 wordt behandeld?

Daar waar partijen “normaal” verplicht zijn persoonlijk te verschijnen op de inleidingszitting en op de zitting waarop de zaak wordt behandeld, is de persoonlijke verschijning momenteel niet mogelijk. De rechtbanken zullen daar waar mogelijk, en mits akkoord van de raadslieden, de zaak schriftelijk in beraad nemen. Indien één of meerdere partijen toch ter zitting wensen te verschijnen, zal de zaak worden uitgesteld naar een latere datum, tenzij de rechtbank van oordeel is dat de zaak dringend is. Of ook de pas aangekondigde mogelijkheden tot behandeling via tele-conference /videolink of video-chat hierop van toepassing zullen zijn of worden, is thans nog niet helemaal duideijk.


Naar overzicht